School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Meepraten en meebeslissen

In de bijlage onder punt 7 vindt u informatie over de structuur van de medezeggenschap.


De leerlingenraad van het da Vinci College

Voor de behartiging van allerlei leerlingenzaken heeft het Da Vinci College een leerlingenraad. Leerlingen kunnen hun ideeën en/of klachten in de bus van de leerlingenraad bij de loge stoppen. De leerlingenraad zorgt er dan voor dat deze ideeën/klachten bij de schoolleiding terechtkomen. Leerlingen (van klas 2 tot en met klas 6) kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de leerlingenraad. Pas bij overaanmelding zullen er verkiezingen plaatsvinden. Leerlingen van de leerlingenraad wordt ook gevraagd om plaats te nemen in verschillende ‘officiële’ commissies waaronder de medezeggenschapsraad.


De ouderraad

Op het Da Vinci College vormt de ouderraad een belangrijke pijler in de organisatie. Alle ouders (ook voogden en verzorgers), die één of meer kinderen hebben op het Da Vinci College, kunnen lid worden van de ouderraad. Meestal bestaat die ouderraad uit zes tot twaalf ouders. De ouderraad komt eenmaal per maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en na een mailtje naar de voorzitter (ouderraaddavinci@psg.nl) kunt u één of meer vergaderingen bijwonen. Bij deze vergaderingen is iemand van de schoolleiding aanwezig. In de ouderraad krijgen ouders de kans om met elkaar en de schoolleiding te overleggen.

Jaarlijks wordt er een thema-avond door de ouderraad georganiseerd, waarbij een relevant en actueel onderwerp aan de orde komt, dat ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs interesseert. U wordt daarover van tevoren nader geïnformeerd. Belangrijke punten voor de ouderraad zijn zaken van pedagogische aard, welzijn en veiligheid voor leerlingen. De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen en ouders zo goed mogelijk te behartigen door:

  • Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de schoolraad.
  • De school advies te geven (gevraagd of ongevraagd).
  • Onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (Drugs, de koers van de school).
  • Mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen.
  • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.
  • Beslissen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen.


De ouderraad staat loyaal tegenover de interconfessionele beginselen van het Da Vinci College. Zo is de ouderraad lid van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging en Ouders en C.O.O. (oudervereniging voor christelijk onderwijs). Ook wil de ouderraad activiteiten stimuleren, die tot doel hebben de saamhorigheid van de leerlingen in zijn geheel en de ontwikkeling van het individu te bevorderen.

Hebt u ideeën, suggesties, vragen of wilt u zich opgeven voor de ouderraad? Dan kunt u mailen naar: ouderraaddavinci@psg.nl.