School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Speciale aandacht voor leerlingen

Leerlingen helpen leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. De band tussen brugklas en bovenbouw speelt daar een belangrijke rol in. Binnen het Da Vinci zetten bovenbouwers zich daarom actief in om het leven van onderbouwers op school wat makkelijker te maken. Dit is prettig voor de onderbouwers en een verrijkende ervaring voor de bovenbouwers. We onderscheiden twee vormen van ondersteuning:

  1. Leerlingmentoraat
  2. Helping Hand bijlessen


Leerlingmentoren zijn aanwezig om de nieuwe brugklassers te ontvangen en wegwijs te maken tijdens de kennismakingsmiddag met de klas en de mentor. Zij maken de brugklassers wegwijs in de school en helpen ze met van alles en nog wat, vanaf dag één. Zij zijn er het hele eerste jaar om brugklasleerlingen bij te staan en de mentor te ondersteunen. Zo zijn ze bij de mentorles aanwezig en kunnen ze leerlingen helpen die moeilijkheden hebben met een bepaald vak. Ook bieden zij een luisterend oor en geven aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Zij zijn een maatje voor de brugklasser en een steun voor de mentor.

Wat is Helping Hand?

Helping Hand is de naam van het initiatief waar bovenbouwers vakgericht bijles geven aan een onderbouwer. De bijlessen vinden plaats op school en duren een standaard lesuur van 45 minuten. Kosten van de bijles zijn afhankelijk van de hoeveelheid lessen die worden afgenomen.


Voor wie en door wie?

De bijlessen staan open voor alle leerlingen uit de onderbouw en voor alle vakken. De bijlessen worden gegeven door leerlingen uit 5H, 5V en 6V die zich daarvoor hebben opgegeven en die daarvoor goedkeuring hebben gekregen van hun mentor en betreffende vakdocent. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Da Vinci College.


Vertrouwenspersonen

Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen zich, als zij dat willen, rechtstreeks tot één van de 2 vertrouwenspersonen wenden of aan hun mentor te kennen geven dat zij een afspraak willen maken.

De vertrouwenspersonen zijn mevrouw S. Heiner en de heer S. Roosingh. Zij zijn beiden naast vertrouwenspersoon ook anti-pestcoördinator. Als vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator leveren zij een bijdrage aan activiteiten die gericht zijn op het bewustwordingsproces, het behandelen en het voorkomen van ongewenst gedrag en omgangsvormen. Daarnaast begeleiden en ondersteunen zij medewerkers en leerlingen bij het behandelen van klachten en bij ongewenst gedrag.


Het zorgteam

Als leerlingen door allerlei oorzaken binnen of buiten de school met problemen zitten die een negatieve uitwerking hebben op hun welbevinden, kunnen de studieresultaten daar ook onder lijden. De school rekent het zich ook tot taak om leerlingen bij deze problemen in hun schoolloopbaan te ondersteunen. Een mentor kan in dat geval een beroep doen op het zorgteam. Dit team bestaat uit: onze zorgcoördinator, Liesbeth van Teulingen, onze schoolmaatschappelijk werker, begeleiders Passend onderwijs en een dyslexie/rt deskundige. De zorgcoördinator bespreekt samen met de mentor welke extra zorg de school kan inzetten. De mentor meldt aan de ouders terug wat er in het zorgteam is afgesproken. Die extra zorg kan bijvoorbeeld zijn:

  • Gesprekken met schoolmaatschappelijk werk.
  • Aanmelding voor een faalangstreductietraining.
  • Ondersteuning op het gebied van planning en organisatie van het schoolwerk.
  • Verzuimbegeleiding.
  • Remediale zorg (lees- en spellingsproblemen; rekenvaardigheidsproblemen). Deze remediale zorg speelt vooral in klas 1 en 2.
  • Individuele ondersteuning bij leerproblemen door onze begeleiders Passend Onderwijs.


Het zorgteam kan ook verwijzen naar externe instanties.


Dyslexie

Leerlingen van wie er sterke vermoedens zijn dat zij dyslexie hebben, komen in aanmerking voor een vooronderzoek en zo nodig ook voor een dyslexieonderzoek. De mentor doet hiertoe een beargumenteerd verzoek aan de zorgcoördinator. Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen een faciliteitenkaart waarop aangegeven staat van welke faciliteiten zij gebruik kunnen maken. U moet denken aan tijdverlenging bij toetsen, vergrote toetsen, werken met een laptop of daisyspeler. Ook wordt een korte cursus ‘omgaan met dyslexie’ gegeven.


Leerlingen met een beperking of ernstige gedragsproblematiek

Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht. Passend Onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van leerlingen in plaats van eventuele beperkingen. Doel is om zoveel mogelijk leerlingen deel te laten nemen aan het reguliere voorgezet onderwijs. Dit vraagt mogelijk om extra ondersteuning binnen de school. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door gelden vanuit het Samenwerkingsverband. Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar onze site, www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl of www.passendonderwijs.nl.