School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Maatregelen

Het zal af en toe nodig zijn om maatregelen te treffen omdat iemand zich niet aan de regels heeft gehouden. De volgende maatregelen zijn dan te verwachten:


1 Bij veelvuldig te laat komen worden de volgende regels gehanteerd:

 • Indien een leerling in het schooljaar voor de tweede keer te laat komt, dient hij/zij deze gemiste lestijd in te halen. De leerling dient zich de volgende dag om 8.00 uur te melden, neemt plaats in het verzuimruimte en haalt daar de verloren tijd in.
 • Indien een leerling vijf keer in het schooljaar te laat komt, neemt de verzuimcoördinator contact op met de ouders en bespreekt dit met de leerling.
 • Na acht keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief gestuurd naar de ouders/verzorgers. Tevens wordt de leerling uitgenodigd voor het spreekuur op school met een leerplichtambtenaar.
 • Indien een leerling 12 keer te laat is gekomen/ongeoorloofd verzuim, wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Leerplicht zal vervolgens op school komen om met de desbetreffende leerling te praten. Aan de hand van dit gesprek zal leerplicht de ouders een brief sturen.
 • Bij 16 keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een tweede melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht een maatregel, b.v. een HALT-straf/boete.
 • Indien alsnog geen verbetering optreedt, worden de ouders/verzorgers en de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op het Da Vinci College te praten.
 • De leerling dient te allen tijde de gemiste uren in te halen. De hoeveelheid in te halen uren is te bepalen door de verzuimcoördinator.
 • Indien een leerling zijn lesmateriaal niet bij zich heeft, of bij herhaling zijn huiswerk niet maakt, zal dit worden geregistreerd. Bij herhaling zal een sanctie worden toegepast. Bij 10x volgt een waarschuwingsgesprek met de mentor. Bij 15x huiswerk of boeken vergeten zal de betreffende leerling in de opvolgende week 3x van 08.00 tot 17.00 uur op school moeten zijn. Hij/ zij zal dan in de huiswerkklas geplaatst worden. Bij elke 5e opvolgende keer wordt deze strafmaatregel herhaald.


Veelvuldig te laat komen is onacceptabel. Het verstoort het onderwijsleerproces in hoge mate en de leerling raakt achter. De ouders/ verzorgers wordt dan ook gevraagd de regeling thuis te bespreken, zodat van twee kanten wordt ingezet om te laat komen of verzuim tegen te gaan.

 

2 Bij het uit de klas sturen:

 • Indien een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt de leerling zich in het verzuimruimte en verblijft gedurende het resterende lesuur daar. Vervolgens gaat de leerling met het uitstuurformulier terug naar de docent. Deze bepaalt de aard van de sanctie. De docent zal met de ouders contact
 • opnemen over de reden van verwijdering en de te nemen sanctie.
 • Wordt de leerling veelvuldig de klas uitgestuurd dan zal de schoolleiding maatregelen nemen. In de regel zal deze maatregel bestaan uit een aantal uren nakomen. Is er sprake van ‘veelvuldig de klas uitgestuurd worden’, dan zal in ieder geval contact met de ouders opgenomen worden en kan
 • eventueel tot schorsing van de lessen of tot verwijdering van school worden overgegaan.


3 Bij onwettig schoolverzuim:

 • Onder onwettig schoolverzuim verstaan we verzuim zonder geaccepteerde reden. Dit geldt ook voor absentiekaarten die niet door de ouder(s) geaccordeerd zijn. De verzuimde tijd zal ingehaald moeten worden. Het is niet vanzelfsprekend dat gemiste proefwerken kunnen worden ingehaald.
 • Dat kan betekenen dat er door de schoolleiding een vervangend cijfer 1 opgelegd wordt.
 • Van onwettig schoolverzuim wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
 • Ieder uur dat er sprake is van onwettig schoolverzuim (spijbelen), wordt verdubbeld. Dat wil zeggen dat één gespijbeld uur dubbel wordt ingehaald voor en na schooltijd. In de ochtend is dit tussen 08.00 - 08.30 en in de middag na het laatste lesuur van de leerling.


4 Bij het veroorzaken van schade:

 • Schade door leerlingen toegebracht aan meubilair en/of schoolgebouw, wordt op hun ouders/verzorgers verhaald. Er kan een passende straf voor dit gedrag opgelegd worden.
 • Schade door leerlingen toegebracht aan eigendommen van medeleerlingen of medewerkers, kan via aansprakelijkheidsstelling op ouders of verzorgers verhaald worden.


Bij het overtreden van de regels t.a.v. mobiele telefoons, mp3-spelers en andere geluidsdragers, petten e.d. worden genoemde zaken voor korte of langere tijd in bewaring genomen.