School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Ziekmelding

Als de leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit ‘s morgens vóór 8.30 uur telefonisch bij de verzuimcoördinator, de heer S van Baar, melden via het telefoonnummer 0299-454260. Nieuw is de mogelijkheid om ook online via https://afwezigmelden.psg.nl een leerling ziek te melden. Op de site kan ingelogd worden met dezelfde gegevens die ook gebruikt worden om in Magister te kunnen inloggen. Na ontvangst van de melding ontvangt de verstuurder een sms-bericht en een bevestigingsmail op het 06 nummer en e-mailadres dat in Magister is ingevoerd door de betreffende ouder. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van school nog contact opneemt met de betreffende ouder. Dit geldt ook als de leerling om een andere reden niet aanwezig kan zijn. Voor andere zaken gedurende de dag gebruikt u het volgende telefoonnummer: 0299-431711.

Als een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij of zij dit bij de verzuimcoördinator. Als blijkt dat de leerling niet op school kan blijven, belt deze coördinator de ouders op. De leerling moet dan wel een absentiekaart meenemen op de eerste dag dat hij/zij weer op school komt. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.


Hoe te handelen bij (on)geoorloofd verzuim of ziekte

Iedereen zal beseffen dat in een gemeenschap waarin zoveel mensen samenkomen enige regels nodig zijn om alles goed te laten verlopen.


1 Bij te laat komen

 • Als een leerling te laat komt, zal de docent deze leerling registreren als ‘te laat’ in het systeem.


2 Bij afwezigheid

 • Ziekmeldingen dienen door de ouders of verzorgers telefonisch of online vóór 8.30 uur aan de school doorgegeven te worden.
 • Bij terugkeer op school moet de leerling een absentiekaart met de reden van afwezigheid, ondertekend door één van de ouders of verzorgers, bij de verzuimcoördinator inleveren.
 • Wanneer een leerling denkt een goede reden te hebben om afwezig te moeten zijn, dan wordt die van tevoren besproken met de betreffende coördinator en wordt vooraf een absentiekaart ingeleverd.
 • Afspraken met dokters, tandartsen e.d. dienen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te worden gemaakt. Valt een afspraak toch op een uur dat de leerling een proefwerk heeft, dan moet dat ruim van tevoren bij de betrokken docent en natuurlijk ook de afdelingsleider gemeld worden, hierna zal een afspraak gemaakt worden wanneer de toets ingehaald wordt. Gebeurt dit niet, dan geldt datgene wat op de volgende bladzijde onder het kopje ‘Maatregelen’ onder punt 3 genoemd staat. De leerling moet zelf het initiatief nemen om een proefwerk in te halen. Dit moet bij voorkeur binnen één week gebeuren.
 • Afwezigheid bij lichamelijke opvoeding. Wanneer een leerling op medische gronden niet aan de LO les kan meedoen, moet er een schriftelijke verklaring van de ouders aanwezig zijn. Kan de leerling langer dan drie weken niet meedoen dan kan er een schriftelijke verklaring van de arts gevraagd worden. Altijd vindt overleg met de LO docent plaats over de vraag hoe de lestijd het beste doorgebracht kan worden. In principe is de leerling, ook wanneer hij/zij geblesseerd is, bij de LO les aanwezig. De LO lessen worden op verschillende locaties gegeven, de leerling is zelf verantwoordelijk voor vervoer.
 • Afwezigheid buiten de officiële vakanties is niet toegestaan. Zie onder ‘melden van verzuim’ elders in dit jaarboekje.


3 Bij uit de klas gestuurd worden

De leerling meldt zich altijd bij de verzuimcoördinator. Daar zal hij/zij een briefje invullen met de reden van het uitsturen. Daarna gaat de leerling verder werken aan het vak waarbij hij/zij uit de klas gestuurd is. Na de les meldt de leerling zich met het uitstuurformulier bij de docent die hem/ haar uit de klas stuurde. De docent zal een afspraak met de leerling maken over de te nemen sanctie(s). De docent die de leerling verwijderd heeft, is verantwoordelijk voor de uit te voeren sancties. Wanneer een leerling vijf maal uit de les verwijderd is, zal er actie ondernomen worden door de schoolleiding.

 

4 Verblijf in en om het schoolgebouw

 • Ten aanzien van eten en drinken e.d. geldt de regel dat dit alleen in de aula is toegestaan.
 • Om het gebouw: maak alleen gebruik van de fietsenstalling en van de ingang van het gebouw waar de lessen gevolgd worden. Op de schoolpleinen mag er niet onnodig met brommers worden gereden. Tijdens de lestijden mag de brommer niet op het schoolplein worden gestart of bereden. In de gebouwen en op het schoolplein mag niet gerookt worden. In de PSG geldt een algemeen rookverbod. In en om het schoolgebouw mag er niet worden gekaart of gespeeld om geld. Het consumeren van fastfood, zoals pizza’s, patat en ijs is niet toegestaan in het gebouw. Voor nietleerlingen zijn de gebouwen en het schoolplein verboden terrein. Vrienden en vriendinnen dienen buiten het schoolplein te wachten.
 • Voor en na de lessen, in tussenuren en in pauzes: verblijft de leerling op de daarvoor aangewezen plekken. De leerling is in principe alleen in het gebouw waar de lessen gevolgd worden. Verblijf in ruimtes waar gestudeerd wordt, mag alleen als er geen overlast voor de studerenden wordt veroorzaakt. De sectiekamers, de keuken, de medewerkerskamer en de administratie zijn niet vrij toegankelijk voor de leerlingen. Voor de leerlingen van klas één en twee geldt de regel dat zij op het schoolterrein blijven.
 • In/bij de klaslokalen: als een docent 5 minuten na het begin van de lestijd nog niet aanwezig is, moet de klassenvertegenwoordiger of diens vervanger van de klas de conciërge of de schoolleiding waarschuwen, de andere leerlingen wachten dan bij het lokaal. Openen en sluiten van ramen en gordijnen en het bedienen van de zonweringen en radiatoren gebeurt alleen in overleg met de docent. Naast niet eten en drinken, willen we onze gebouwen ook graag “kauwgomvrij” houden.
 • Leerlingen die met de auto naar school komen kunnen niet parkeren op het schoolterrein en zullen elders een plek moeten vinden. Het schoolterrein is alleen voor docenten en medewerkers van het Da Vinci College.