School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Voorwoord

Voor u ligt het hernieuwde jaarboekje van het Da Vinci College voor het schooljaar 2019-2020.

Naast het geven van goed onderwijs aan de leerlingen vinden we het belangrijk om als school mee te werken aan de gezamenlijke opvoeding van kinderen tot volwassen mensen. We doen dit door een klimaat te scheppen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen in vrijheid en met verantwoordelijkheid. Leren gebeurt niet alleen binnen de les; ook ‘buitenschools’ valt veel te leren en kunnen leerlingen hun talenten ontplooien.

In dit boekje vinden leerlingen, hun ouders/verzorgers en de medewerkers informatie over verschillende onderwerpen; van het tweetalig onderwijs (TTO), de leefregels die op school gelden, onze visie (de uitgangspunten) tot allerlei praktische schoolzaken, zoals de kosten die verbonden zijn aan het volgen van onderwijs op het Da Vinci College.

De mentoren zullen op de eerste ouderavond met u afspraken maken over hoe het contact tussen mentor en ouder kan gaan verlopen. Naast het contact dat u heeft met de mentor communiceert het Da Vinci College ook veel digitaal. Mededelingen voor u als ouder maar ook voor de leerling gaan grotendeels via de mail en daarnaast kunt u ons volgen op onze website http://davinci.psg. nl en op twitter. Op deze manier proberen wij de communicatie met u en de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Mocht u de volledige tekst van het leerlingenstatuut, het pestprotocol, het veiligheidsconvenant of de klachtenregeling willen lezen, dan verwijzen wij u naar de website van het Da Vinci College.

De schoolleiding wenst iedereen een goed en leerzaam jaar toe!

Peter van Gijzel, Schoolleider Da Vinci College