School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Regels voor meerdaagse buitenlandse reizen

Het Da Vinci College zorgt voor:

 1. verantwoorde programma’s;
 2. goede voorlichting over de excursies;
 3. een voorbereidingsprogramma;
 4. de organisatie van vervoer naar en in de bestemming en het verblijf aldaar;
 5. toezicht op de deelnemende leerlingen tijdens de verschillende activiteiten en duidelijke afspraken over het verblijf;
 6. een reisverzekering. In de eerste instantie zal er echter altijd eerst een beroep op uw eigen verzekeringen worden gedaan.


De leerlingen houden zich aan de volgende regels en richtlijnen:

 1. Iedere deelnemer aan een schoolactiviteit heeft de verplichting zich in te zetten voor het slagen van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.
 2. Elke leerling zorgt ervoor door zijn gedrag de school, de begeleiders en medeleerlingen niet in diskrediet of gevaar te brengen.
 3. Elke leerling neemt deel aan de aangeboden programmaonderdelen.
 4. Leerlingen gaan er nooit alleen op uit, ook op vrije momenten is men altijd in een groepje van twee of meer leerlingen.
 5. De consumptie van alcohol is te allen tijde verboden, de leiding kan een deelnemer opdragen een alcoholtest te ondergaan.
 6. Drugsgebruik/bezit is absoluut niet toegestaan.
 7. Elke leerling houdt zich aan de verder afspraken die tijdens de reis gemaakt worden met de leiding. Denk aan afspraken over verzamelen, bedtijd, omgang etc.
 8. Een leerling die zich tussen inschrijving en vertrek van de reis niet aan de schoolregels houdt, kan alsnog van deelname worden uitgesloten.
 9. Een leerling die zich niet aan de regels houdt, kan door de excursieleiding naar huis worden gestuurd. Dit na overleg met schoolleiding en ouders. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling en zijn/haar ouders. In een dergelijk geval kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de gehele, dan wel een gedeelte van de reissom.


Van de ouders/verzorgers verwachten wij de volgende ondersteuning:

 1. Wijs uw kind op het belang van bovenstaande regels.
 2. Controleer uw eigen ziektekostenpolis op dekking van de geneeskundige kosten in het buitenland. Vraag indien nodig ook om een buitenlandpas.
 3. Breng de leiding ruim voor de vertrekdatum op de hoogte van bijzonderheden die speciale aandacht van de begeleiding kunnen vragen. Zoals bijvoorbeeld diëten, medicijngebruik, etc.
 4. Zorg voor geldige reisdocumenten.
 5. Indien de inschrijving is bevestigd, kan er niet meer worden afgezegd. Er zijn dan al kosten gemaakt. Een eventuele annuleringsverzekering moet door de ouders zelf worden afgesloten.
 6. Het Da Vinci College kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een gehele of gedeeltelijke teruggave van de reissom als een reis geen doorgang kan vinden en de annuleringsverzekering niet voorziet in restitutie.

Mochten zich situaties voordoen tijdens de reis waarin door dit reglement niet wordt voorzien, is de beslissing van de reisbegeleiders, zo nodig in overleg met de schoolleiding, altijd bindend.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier hebben ouders/verzorgers en deelnemers zich bekend en akkoord verklaard met bovenstaande afspraken.