School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Passend Onderwijs
De kernwaarden van het Da Vinci College zijn: relatie en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving, geborgenheid, vertrouwen in zelfontplooiing en de kunst van het leren. Deze kernwaarden zijn uitgeschreven in onze missie en visie. Deze kernwaarden zijn moeiteloos te verbinden met de aspecten van de school waarop de taakstelling van de school gericht is: De omgang met elkaar, pedagogische omgang met leerlingen, didactische omgang met leerlingen en bezinning, religiositeit en spiritualiteit. Dat laat zich o.a. zien in de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor iedere leerling. Geen leerling kan in de anonimiteit verdwijnen of ongemerkt afwezig zijn. De verzuimcoördinator checkt ieder uur of alle leerlingen op school aanwezig zijn en heeft waar nodig direct contact met ouders.
Uitgangspunt is dat de onderwijszorg geïntegreerd is in het onderwijs Daarbij kijkt de school naar de onderwijs- en zorgbehoeften van individuele leerlingen en probeert daar zoveel mogelijk op aan te sluiten, passend binnen het onderwijsconcept van Adaptief Onderwijs. Het gesprek aangaan met de leerlingen over “wie ben ik”, “wat kan ik”, “wat wil ik” en “wat heb ik nodig”, is hierbij leidend voor het maatwerk.
Daarbij wil het Da Vinci College maatwerk bieden in zowel het onderwijs als in de ondersteuning, aansluitend bij haar kernwaarden en onderwijsconcept.

Onderwijsconcept
De school staat voor goed onderwijs dat wordt gegeven vanuit het onderwijsconcept Adaptief Onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie.
Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt.

Voor het Da Vinci College ligt de kracht van de ondersteuning in het faciliteren van deze drie basisbehoeften waarbij voornamelijk de extra ondersteuning geboden wordt bij leerproblematiek, zowel aan de onder- als bovenkant en bij de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. Daarnaast kan het Da Vinci College leerlingen met lichte lichamelijke- en visuele beperkingen ook de begeleiding geven die ze nodig hebben. Deze leerlingen heeft zij eerder in huis gehad.

Hoe wordt binnen Het Da Vinci College op speciale onderwijsbehoeften gereageerd?
De mentor is de centrale figuur in de begeleiding van de leerling en is de belangrijkste contactpersoon tussen de school, de leerling en de ouders. Uitgangspunt is dat de onderwijszorg geïntegreerd is in het onderwijs. De begeleiding richt zich op de persoonlijke begeleiding van de individuele leerling en de klassikale begeleiding van de leerlingen van zijn/haar mentorklas. Wanneer resultaten achter blijven of gedrag daar aanleiding toe geeft, wordt de leerling besproken in de leerlingbespreking. Deze besprekingen vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Wanneer nodig wordt een leerling doorverwezen naar het zorgteam.
Het signaleren, stappen ondernemen en doorverwijzen is een taak van mentoren en docenten. Daar waar de vraag van de leerling de deskundigheid van de docent te boven gaat, kan een beroep worden gedaan op interne specialisten van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en RT adviseur. De mentor bespreekt samen met de zorgcoördinator welke extra zorg de school kan inzetten zoals begeleiding door schoolmaatschappelijk werk, het volgen van sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining, remediale begeleiding of ondersteuning bij studievaardigheden.

Excellentie en Hoogebegaafdheid
Om voortijdige uitval te voorkomen en om tegemoet te komen aan de speciale leerbehoeften van hoogbegaafde en excellente leerlingen heeft het Da Vinci College een doorlopende leerlijn PO-VO voor hoogbegaafde en excellente leerlingen.
Daarmee werkt het Da Vinci College samen met het primair onderwijs en met externe specialisten. In het ondersteuningsplan van het Da Vinci College staat omschreven welke maatregelen genomen worden voor hoogbegaafde excellente leerlingen die ondersteuning nodig hebben.