School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

Anti-pestbeleid op het Da Vinci College

Schoolveiligheid, een wettelijke plicht
De school is dè plek waar kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit kan alleen als zij zich veilig voelen op school. Daarom heeft het Da Vinci College veiligheid hoog in het vaandel staan. Als voltallige personeel werken wij elke dag aan een veilig schoolklimaat, leidend daarin is een schoolbrede en structurele aanpak, conform ons pestprotocol.
Conform de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, heeft het Da Vinci twee functionarissen die  in de vorm van zowel vertrouwenspersoon als anti-pestcoördinator in een combinatiefunctie werkzaam zijn. De vertrouwenspersoon/ anti-pestcoördinator  levert een bijdrage aan activiteiten die gericht zijn op het bewustwordingsproces, het behandelen en het voorkomen van ongewenst gedrag en (ongewenste) omgangsvormen.
Daarnaast worden er  in mentorlessen van de onderbouw, door het ministerie goedgekeurde  anti-pestlessen aangeboden.

Waarden en uitgangspunten van het Da Vinci College; veiligheid als voorwaarde voor leren.                                                                                
Het onderwijsconcept van het Da Vinci college is adaptief onderwijs. Bij adaptief onderwijs staat oa. de relatie centraal; hoe gaan we met elkaar om? Een kernwaarde van het Da Vinci College is geborgenheid; zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving. Respect. Veiligheid is daarbij een voorwaarde. Elke leerling heeft het recht zich gehoord en veilig te voelen op het Da Vinci College. Alle medewerkers hebben een belangrijke rol in het handhaven en borgen van een veilig leer- en leefklimaat.

Pestprotocol                                                                                                                                                        
Hoe op het Da Vinci College vorm wordt gegeven aan dit veilige leef-en leerklimaat is uitgebreid beschreven in ons pestprotocol. Het pestprotocol is een omvangrijk document, een handboek voor elke medewerker. In het pestprotocol worden allerlei activiteiten/ interventies/ informatie beschreven die het Da Vinci College inzet tegen pesten, zoals;

·         gedragscodes en regels, voorkomen van pesten;

·         achtergrond informatie over pesten;

·         opzetten van klassikale leef- en omgangsregels in leerjaar 1 t/m 3;

·         begeleiden van groepsvorming in de mentorklas;

·         aanpakken van pestgedrag;

·         opstellen van een pestcontract;

·         ouders informeren en betrekken bij aanpak;

·         onderkennen van pestgedrag;

·         herstelopdrachten en herstelcontract voor de pester;

·         digitaal pesten; tips voor sociale media en internet gebruik

·         gesprekstechnieken;

·         signaleren van pestgedrag;

·         taak van toezichthouders;

·         rol vertrouwenspersoon;

·         melden van pesten, klachtencommissie.

Om pesten op school aan te pakken is het opstellen van een pestbeleid en pestprotocol een eerste goede stap. Uiteraard helpt beleid en een pestprotocol alleen niet. Het gaat erom gezamenlijk en professioneel te handelen in het geval van pesten want..… Elke leerling heeft het recht zich gehoord en veilig te voelen op het Da Vinci College!

Het gehele pestprotocol kunt u hier downloaden: Pestprotocol Da Vinci College