School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school


EIOlogo2014

Wat is TTO?
TTO staat voor tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs is grensverleggend onderwijs. Het heeft niet alleen als doel de leerling een uitstekende kennis van het Engels mee te geven, maar het is ook bedoeld voor diegenen die bij hun vervolgstudie het maximale uit hun opleiding willen halen.
Voor leerlingen die mogelijk in de toekomst verder willen kijken dan alleen Nederland en hun studie willen vervolgen in het buitenland, biedt het TTO de juiste ondergrond om internationale deuren te doen openen.
Maar ook op steeds meer universiteiten en hogescholen in Nederland is Engels de voertaal en worden colleges,  boeken, syllabi  e.d. in het Engels aangeboden.


TTO op het Da Vinci College
De nadruk van het TTO-onderwijs ligt in de onderbouw. Zoals hieronder te lezen is, worden er meer uren Engels gegeven dan op de reguliere klassen en is er een groot aantal vakken waarbij in het Engels lesgegeven wordt. Uiteraard is er een vervolg mogelijk op deze intensieve vorm van taaltraining in de bovenbouw. Zie meer informatie daarover hieronder en elders op de site onder het kopje Tweetalig onderwijs (TTO).

image002

Junior TTO-school
Sinds 2009 voldoet het Da Vinci College aan de eisen noodzakelijk om zich te mogen kwalificeren als een officieel erkende Junior-TTO school. Deze scholen worden elke drie jaar bezocht door een commissie namens het Europees Platform om te garanderen dat het niveau van deze vorm van onderwijs voldoende is en blijft.  

Scan 80 E120 C5035i 0354 001


Engels als voertaal

Bij TTO worden de leerlingen vanaf het begin als het ware ondergedompeld in de Engelse taal. Daarom is bij tal van niet-talenvakken het Engels de voertaal. De leerling leert de taal dus bijna spelenderwijs. De vakken die in het Engels worden gegeven zijn:
·    Aardrijkskunde (Geography)
·    Biologie (Biology)
·    Economie (Economics)
·    Geschiedenis (History)
·    EIO (Europese en Internationale Oriëntatie)
·    Lichamelijke Opvoeding (Physical Education)
·    Natuur-scheikunde (Science)
·    Tekenen en handvaardigheid (Arts and crafts)
·    Wiskunde (Mathematics)  


Toelatingseisen
TTO vraagt meer van leerlingen dan het reguliere havo of atheneum programma. TTO leerlingen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- een eenduidig HAVO, Atheneum - of gymnasiumadvies
- en een goed gevoel voor taal (zichtbaar in het leerlingvolgsysteem)  

Het TTO brengt extra kosten met zich mee. Om die reden is er een verplichte ouderbijdrage vastgesteld die per leerjaar kan verschillen, afhankelijk van de activiteiten. In de onderbouw ligt dit bedrag tussen de €430 en de €490. Van dit bedrag worden buitenlandse excursies, theatervoorstellingen, workshops, extra leermiddelen, extra externe (engelse) examens en andere zaken betaald die ten goede komen aan de kwaliteit van het tweetalig onderwijs. Voor verslagen van al deze activiteiten kunt in de Codex kijken, onze digitale schoolkrant.Extra lessen
Daarnaast speelt het vak Engels een belangrijke rol; in plaats van drie uur krijgen de TTO leerlingen vijf uur Engels in de eerste klas en in de tweede en derde klas wordt er vier uur Engels per week gegeven. Natuurlijk is er een gewenningsperiode en gebruiken de docenten het Nederlands als ‘hulptaal’ als dat nodig is.  
De onderbouw TTO wordt afgesloten met het Anglia Exam, een internationaal erkend examen. Deze Engelse examen-organisatie neemt examens af op tien verschillende niveaus. Onze TTO leerlingen doen het Anglia examen op het op één na hoogste niveau, Proficiency.

anglia

EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) en Internationalisering
EIO en Internationalisering zijn een verplicht onderdeel van het TTO-onderwijs. TTO-leerlingen volgen een internationaliseringsprogramma dat deels in een apart vak EIO, deels  in de andere lessen, deels in de DiMi (DinsdagMiddag activiteiten) en deels in de vorm van buitenlandse excursies of uitwisselingsprojecten gestalte gegeven wordt. Regelmatig worden activiteiten opgehangen aan de Werelddagen van de UNESCO
of the Europese Gemeenschap. Zo kunnen er projecten zijn onder de vlag van de Internationale Dag van de Talen, Europa Dag, Waterdag, enz.
EIO is een wezenlijk onderdeel van de TTO opleiding. TTO leerlingen worden geacht zich te verdiepen in de geschiedenis en de praktijk van de Europese Gemeenschap, in het kader van een blik op de wereld die verder reikt dan de landsgrenzen, een aspect van de EIO opleiding dat verder ondersteund wordt door ons talentgebied Internationalisering.


Wanneer welke activiteiten?
In de jaarkalender van de school die U op de site aantreft, worden alle TTO activiteiten vermeld. Deze kalender wordt regelmatig bijgewerkt zodat U altijd zo veel mogelijk op de hoogte bent.


TTO in de bovenbouw
Het CAE en BEC komen in de plaats van de “reguliere lessen Engels”.  De doeltaal is voertaal, dus wordt er uitsluitend Engels gesproken en gelezen. Met het CAE en  BEC  wordt de leerling niet alleen goed voorbereid op een (internationale) studie of baan, maar ook op de landelijke examens. Daarnaast geeft een CAE en BEC certificaat een streepje voor bij aanmelding voor vervolgstudies middels decentrale selecties. Ook vormt het een goede basis voor het studeren aan een Hogeschool of Universiteit omdat de voertaal op deze vervolgopleidingen  steeds vaker Engels is.

TTO op het atheneum
In 4 atheneum -TTO kunnen onze leerlingen  het CAE (Cambridge Advanced Exam) programma volgen dat aan het eind van klas 4 wordt afgesloten met een  examen. Dit is een internationaal erkend examen dat afgenomen wordt door de British Council in Amsterdam. Het CAE wordt afgenomen op niveau C1 van het ERK (Europees Referentie Kader). Dit het op één na hoogste niveau.
Ook onze reguliere atheneum leerlingen kunnen in de vierde klas ook het CAE programma volgen. Zij hebben de mogelijkheid het examen op B1, B2 of C1 niveau af te sluiten. Hieraan zijn wel toelatingseisen verbonden.

levelchart


In klas 5 en 6 van atheneum -TTO kunnen de leerlingen het International Baccalaureate English (IB) volgen. Het IB is een pre-universitaire opleiding van twee jaar. Het IB programma daagt leerlingen uit de excelleren in hun studie en bevordert zowel de persoonlijke als academische ontwikkeling. Dit examen wordt dan ook op het hoogst mogelijke niveau van het ERK afgenomen, het C2 niveau, dit is op het niveau van near-native speaker.                          
Het IB certificaat is internationaal erkend en opent deuren van universiteiten over de gehele wereld.TTO op de HAVO
In 4 en 5 Havo-TTO kunnen de leerlingen het BEC (Business English  Certificate) programma volgen  van Cambridge, dat in klas 5 wordt afgesloten met een internationaal erkend examen, afgenomen door de British Council in Amsterdam. Het BEC kan worden afgesloten op drie niveaus:
Preliminary (BEC Preliminary) – CEFR Level B1
Business Vantage (BEC Vantage) – CEFR Level B2
Business Higher (BEC Higher) – CEFR Level C1

Onze Havo-TTO leerlingen sluiten het BEC af op het BEC Higher niveau, C1
Het BEC is ook toegankelijk voor onze reguliere Havo leerlingen. Zij hebben de mogelijkheid het examen af te sluiten op Vantage niveau, B2. Hieraan zijn wel toelatingseisen verbonden.

2bec certificate

Naast extra uren Engels wordt er in het vierde jaar, indien roostertechnisch mogelijk, een beperkt aantal vakken in het Engels gegeven. Doorgaans betreft het de vakken CKV, ANW en/of Maatschappijleer. In de examenjaren worden er verder geen andere vakken in het Engels onderwezen – dit o.a. vanwege de voorbereiding op het Nederlandse havo en vwo examen.  


Scholing docenten
De docenten die les geven aan het TTO hebben inmiddels de volgende cursussen gevolgd:
- Classroom English
- Intensieve tweeweekse taalcursus(sen) in Engeland
- Cambridge Advanced English
- Cambridge Proficiency English
- De docenten Engels zijn allen universitair geschoold en hebben daarnaast de bevoegdheid IB het IB diploma (InternationalBaccalaureate) te doceren (voor 5/6 atheneum in de bovenbouw). Bovendien scholen zij zich hiervoor regelmatig bij.

516784 TTOintroduction6