School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ik heb niet lang getwijfeld naar welke school ik wilde

Rose, brugklas

Over Tweetalig Onderwijs (TTO)

Wat is TTO?

Op het Da Vinci College kun je kiezen voor een reguliere opleiding of voor een tweetalige opleiding (TTO). We bieden dit aan op havo/vwo-niveau en op vwo-niveau. Op het TTO krijg je bijna alle vaklessen in het Engels.

Welke vakken krijg je dan in het Engels?

Engels, uiteraard, maar ook wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunst beeldende vorming, muziek, Global Citizenship en lichamelijke opvoeding.

Wat houdt TTO verder nog in?

Bij TTO werken we vanuit de drie pijlers taalvaardigheid Engels, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Doordat je veel vakken in het Engels krijgt ontwikkel je jouw taalniveau op een hoog niveau. Wereldburgerschap zie je vooral terug bij Global Citizenship waarbij je meer leert over Nederland en de plek die Nederland in de wereld inneemt. Voor de persoonsontwikkeling maken we gebruik van een digitaal porfolio waarin je jouw ontwikkeling laat zien.

Wat zijn de eisen om TTO te mogen volgen?

Er zijn geen instroomeisen, wel vraagt het volgen van vakken in een andere taal dat je een goed taalgevoel hebt. Daarnaast vragen we jou om tijdens de aanmelding jouw motivatie aan te geven om TTO te volgen. Dan weten jij en wij waarom je hieraan deel wilt nemen.

Ga je dan ook op reis als TTO-leerling?

We proberen elk jaar een uitwisseling of reis naar het buitenland te organiseren. Zo ga je in de brugklas, in principe, op werkweek naar Engeland.