School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Tweetalig onderwijs

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het Da Vinci College biedt als enige school in de regio Waterland, tweetalig onderwijs aan. Hiermee komen wij tegemoet aan de steeds groter wordende behoefte van het hoger vervolgonderwijs en het bedrijfsleven aan mensen met een gedegen kennis van de Engelsetaal en een internationale oriëntatie.

Het tweetalig onderwijs voorziet in deze behoefte door:

  • Het aanbieden van een bepaald percentage van het onderwijs in het Engels.
  • Het aanbieden van de opleiding International Baccalaureate (in 5/6 vwo), een pre-universitaire opleiding in de Engelse taal met het hoogst mogelijke haalbare niveau voor niet-Engelstaligen
  • Het aanbieden van het Business (Vantage) English Certificate (4/5 havo)
  • Het aanbieden van het Cambridge Advanced Exam (4 vwo
  • Het verschaffen van een internationale oriëntatie.


Het TTO onderwijs is zo ingericht dat leerlingen geleerd wordt om te participeren in de snel en voortdurend veranderende mondiale samenleving van de 21e eeuw. Het opdoen van internationale oriëntatie (Global Citizenship), actief leren deelnemen aan die wereldwijde samenleving en daarbinnen kunnen communiceren, zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum.

Tweetalig onderwijs

Tweetalig Onderwijs (TTO) op het Da Vinci College

Informatie in het Engels / Information in English
Deze tekst is ook in het Engels beschikbaar op onze site. Ook onze TTO brochure (bedoeld voor leerlingen en hun ouders van groep 8 van de basisscholen) is deels in het Engels aldaar beschikbaar. This text is also available in English on our site. Also, our TTO leaflet (intended for group 8 primary school pupils and their parents) is partly in English and can also be opened there.

Wat is TTO?

TTO staat voor tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs is grensverleggend onderwijs. Het heeft niet alleen als doel de leerling een uitstekende kennis van het Engels mee te geven, maar het is ook bedoeld voor diegenen die bij hun vervolgstudie het maximale uit hun opleiding willen halen indien wenselijk in een internationale context.

Voor leerlingen die mogelijk in de toekomst verder willen kijken dan alleen Nederland en hun studie willen vervolgen in het buitenland of op een Engelstalige opleiding in Nederland, biedt het TTO de juiste basis om internationale deuren te doen openen. Ook is op steeds meer vervolgopleidingen in Nederland Engels de voertaal en worden colleges, boeken, syllabi e.d. (deels) in het Engels aangeboden.

TTO op het Da Vinci College

Het Da Vinci College is sinds 2009 een gecertificeerde Junior TTO school. Dat houdt in dat de nadruk van het TTO onderwijs in de onderbouw ligt. Dat houdt in dat je meer uren Engelse les krijgt dan reguliere leerlingen op de havo of het vwo en dat er in een zo groot mogelijk aantal vakken in het Engels les gegeven wordt. TTO scholen worden elke vijf jaar door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, bezocht om te garanderen dat het niveau van deze vorm van onderwijs voldoende is en blijft.


Engels als voertaal

Bij TTO word je vanaf het begin als het ware ondergedompeld in de Engelse taal. In plaats van drie uur krijgen de TTO leerlingen vijf uur Engels in de eerste klas en in de tweede en derde klas wordt er vier uur Engels per week gegeven. Alleen in het begin van de eerste klas zal er af en toe nog van het Nederlands gebruik gemaakt worden maar in het algemeen telt ‘Doeltaal is voertaal’. Dat houdt in dat ook de leerling zich zo snel mogelijk zo veel mogelijk in het Engels uit moet drukken. En naast Engels worden de andere vakken zoveel mogelijk in het Engels gegeven:

Aardrijkskunde (Geography), Muziek (Music), Biologie (Biology, Economie (Economics), Geschiedenis (History), GC (Global Citizenship), Lichamelijke Opvoeding (Physical Education), TechScience, Natuur-scheikunde (Science), Tekenen en handvaardigheid (Arts and crafts), Wiskunde (Mathematics)


GC (Global Citizenship) en Internationalisering

Global Citizenship en Internationalisering zijn een verplicht onderdeel van het TTO-onderwijs. TTO-leerlingen volgen een internationaliseringsprogramma dat deels in een apart vak (GC), deels in de andere lessen en deels in de vorm van buitenlandse excursies of uitwisselingsprojecten gestalte gegeven wordt. GC is een wezenlijk onderdeel van de TTO opleiding. TTO leerlingen worden geacht zich te verdiepen in de geschiedenis en de praktijk van de Europese Gemeenschap, in het kader van een blik op de wereld die verder reikt dan de landsgrenzen.

Afsluiting Junior TTO

Je Junior TTO carrière wordt voor Engels afgesloten met een Anglia examen aan het eind van de derde klas (havo en vwo). Anglia is een Engelse organisatie op het gebied van talenonderwijs en hun examens worden internationaal erkend. Als je de havo volgt leg je examen af op het op twee na hoogste (van de 15) niveau’s (Advanced); onze vwo leerlingen doen het op één na hoogste niveau (Proficiency). Met deze examens kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het TTO zoals dat dus elke vijf jaar geïnspecteerd wordt door het Nuffic.

Toelatingseisen

TTO vraagt meer van leerlingen dan het reguliere havo of vwo programma. TTO leerlingen moeten aan de volgende eisen voldoen: een advies voor havo, havo/vwo of vwo, een goed gevoel voor taal (zichtbaar in het leerlingvolgsysteem), een goede motivatie om voor tweetalig onderwijs te kiezen, een goede werkhouding wat betreft overzicht, netheid en (studie)planning, een ruime blik op de wereld en op de eigen ontwikkeling daarin en een open en nieuwsgierige instelling wat betreft andere culturen en gedachten.

De keuze voor TTO

De keuze voor TTO dient een weloverwogen keuze te zijn. Er wordt meer van een leerling verwacht dan op het reguliere onderwijs – het gaat niet alleen om ´beter Engels` of de leuke aspecten van TTO. Een goede motivatie, een goede instelling, een juiste werkhouding bepalen mede of je TTO aankunt.

Tussentijds stoppen met TTO

Alhoewel wij er vanuit gaan dat elke leerling die aan TTO begint dit ook daadwerkelijk afmaakt, in ieder geval in de onderbouw, is er altijd een mogelijkheid om tussentijds over te stappen naar het reguliere onderwijs (bij voorkeur aan het eind van een schooljaar en altijd afhankelijk van plaats in de betreffende klassen).


Kosten

Naast dat TTO-leerlingen extra uren Engels op de lessentabel krijgen, worden er binnen het tweetalig onderwijs ook extra activiteiten georganiseerd zoals buitenlandse excursies, theatervoorstellingen en workshops die ten goede komen aan de kwaliteit van het tweetalig onderwijs. Voor deze extra activiteiten vragen wij ouders om een vrijwillige financiële bijdrage waardoor we de kosten van deze extra activiteiten kunnen dragen. Daarnaast bekostigen we hiermee extra leermiddelen, internationale externe (Engelse) examens en andere zaken. Deze bijdrage is per leerjaar vastgesteld, afhankelijk van de activiteiten en excursies per leerjaar. Zonder deze bijdrage kunnen wij onze TTO-afdeling niet open houden omdat wij van de overheid geen extra bekostiging voor onze TTO-afdeling krijgen. Op de website kunt u teruglezen wat de kosten zijn per activiteit en excursie. Het Da Vinci College financiert wel zelf de extra lessen Engels voor haar TTO-leerlingen.

In de onderbouw is de TTO-bijdrage €545, afhankelijk van de activiteiten en het internationale examens. Dit bedrag kan in drie termijnen betaald worden. Het kan zijn dat de kosten voor tweetalig onderwijs een belemmering vormen voor inschrijving. Dat mag ons inziens nooit het geval zijn omdat wij alle leerlingen alle kansen willen bieden. Mocht dat voor u het geval zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding van het Da Vinci College zodat er gezocht kan worden naar een oplossing. Een oplossing is bijvoorbeeld het in meer dan drie termijnen mogen betalen van de TTO-bijdrage.

TTO in de bovenbouw

In de bovenbouw (klas 4 t/m 5/6) kun je je verder bekwamen in het Engels door op de havo verder te gaan met Business (Vantage) English en op het vwo met Cambridge Advanced en later het IB (International Baccalaurate - English Language and Literature). Business English leerlingen doen halverwege de 5de klas dan een Business (Vantage) English Exam; vwo leerlingen sluiten het eind van de 4de klas af met een Cambridge Advanced Exam (en kunnen dan in klas 5 en 6 vwo er voor kiezen om met het IB verder te gaan).

Het CAE en BEC komen in de plaats van de reguliere lessen Engels. De doeltaal is voertaal, dus wordt er uitsluitend Engels gesproken en gelezen. Met het CAE en BEC wordt de leerling niet alleen goed voorbereid op een (internationale) studie of baan, maar ook op de landelijke examens. Daarnaast geeft een CAE en BEC certificaat een streepje voor bij aanmelding voor vervolgstudies middels decentrale selecties. Ook vormt het een goede basis voor het studeren aan een hogeschool of universiteit omdat de voertaal op deze vervolgopleidingen steeds vaker Engels is. Andere vakken zullen niet meer in het Engels gegeven worden omdat de leerlingen in de bovenbouw voorbereid zullen moeten worden op het examen (dat, op de talen na) in het Nederlands afgelegd moet worden.

Ook reguliere leerlingen kunnen na klas 3 instromen op de BEC (voor de havo) en de CAE groepen (voor het vwo). Daarvoor moeten zij wel een bovengemiddelde aanleg en inzet getoond hebben in de eerste drie jaar, een ruime voldoende staan voor de luister- en leesvaardigheid alsmede het gemiddelde voor het vak Engels en bovendien een positief advies van de docent(e) Engels aan het eind van de derde klas meegekregen hebben.

Verplichte deelname (extern) examen

Indien men zich opgeeft voor één van beide cursussen verplicht men zich tevens deel te nemen aan (en de kosten te dragen van) het externe examen dat deze cursussen afsluit. De kosten hiervoor bedroegen het afgelopen schooljaar €245-€270 (afhankelijk van welk examen men deed).

 


Wij werken samen met: 

 

 

 

 

Engelse taalniveau’s (de ERK's)

Binnen de Europese Gemeenschap zijn zes verschillende taalniveau’s overeengekomen (van A1 naar C2). A1 is het laagste (starters)niveau, C2 het hoogste.

TTO leerlingen dienen aan het eind van hun driejarige onderbouwperiode Engels af te sluiten op niveau B2 (havo) en B1 (vwo). De hierboven genoemde Anglia examens komen daarmee overeen.

Business English (BEC) leerlingen doen een Vantage examen (niveau B2); Cambridge Advanced (CAE) leerlingen doen het Cambridge Advanced examen (niveau C1); IB (International Baccalaureate) leerlingen doen het IB English Language and Literature examen (halverwege 6 vwo).

Het IB is een pre-universitaire opleiding van twee jaar. Het IB programma daagt leerlingen uit de excelleren in hun studie en bevordert zowel de persoonlijke als academische ontwikkeling. Dit examen wordt dan ook op het hoogst mogelijke niveau van het ERK afgenomen, het C2 niveau, dit is op het niveau van near-native speaker. Het IB certificaat is internationaal erkend en opent deuren van universiteiten over de gehele wereld.

Scholing docenten

De niet-talen docenten die les geven op het TTO dienen allemaal het Cambridge Proficiency English te behalen. Onze docenten Engels zijn uiteraard allen (universitair) geschoold en bevoegd en hebben vaak scholingen gevolgd om zich te specialiseren in een deel van hun vakgebied. Sommigen van hen zijn ook bevoegd om bepaalde examens af te nemen.


Examenresultaten