School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Acceptatie regels

In de bijlage staan meer afspraken over hoe wij op het Da Vinci College met elkaar omgaan. Inschrijving als leerling houdt in dat men de regels op school accepteert. In kwesties waar deze regelgeving niet of ten dele in voorziet, alsmede interpretatiekwesties, beslist de schoolleiding. Ouders en/of leerlingen die geconfronteerd worden met beslissingen en/of sancties die uit deze regelgeving voortvloeien, kunnen in laatste instantie een beroep doen op de klachtencommissie die is ingesteld voor de Purmerendse ScholenGroep. Alle leerlingen, ouders en verzorgers worden geacht op de hoogte te zijn van de schoolregels. Deze staan vermeld in dit jaarboekje en in de Schoolgids van de PSG. De volledige tekst van de Schoolgids staat op de website van de PSG, waar de gids als digitaal bestand (pdf-formaat) beschikbaar is.