School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Waar staat het Da Vinci College voor?

Het Da Vinci College staat voor goed onderwijs. Daarom hebben we uitgangspunten vastgelegd die richting geven aan ons onderwijs. Ons onderwijskundig, didactisch concept kan worden beschreven als adaptief onderwijs.

Dit onderwijs gaat er kortweg van uit dat een persoon pas gemotiveerd is om te leren als aan drie voorwaarden is voldaan:

 • relatie (veilig, respectvol, menselijk)
 • competentie (taak is aansprekend, is moeilijk, maar je kunt het)
 • autonomie (je hebt invloed/keuzes op wat je leert).


Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aan deze drie voorwaarden te voldoen. Verder vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk:

 • Er is ruimte voor ondersteuning bij het ontwikkelen van talenten.
 • De leerstof en de activiteiten worden uitdagend en betekenisvol aangeboden.
 • Er wordt in samenhang geleerd.
 • Er wordt geleerd keuzes te maken.
 • Leren houdt niet op bij de deur van het lokaal, maar gebeurt overal en altijd.
 • We zijn maatschappelijk betrokken; regionaal, nationaal en mondiaal.
 • We vieren regelmatig onze betrokkenheid bij ontwikkelingen die voortvloeien uit onze identiteit.
 • Onze basishouding ten aanzien van leren is open en kritisch en er is ruimte voor reflectie.
 • Onderwijs en begeleiding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.


Wij, de schoolleiding en de medewerkers, willen voor onze leerlingen een goede opleiding. We willen meewerken aan hun opvoeding tot volwassen mensen en hen begeleiden in hun zelfontplooiing.

Dat doen we door een klimaat te scheppen waarin onze leerlingen kunnen groeien in vrijheid en met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden dat zeker zo belangrijk als het vakkundig lesgeven. Die omgang met elkaar vinden we in zaken als samenwerking, begrip en respect voor elkaar. Natuurlijk hechten we grote waarde aan resultaten, maar meer nog vinden we dat de leerlingen zich gesteund moeten weten bij het ontdekken en bereiken van hun idealen, waarbij verantwoordelijkheid een grote rol speelt. Daarom willen we op onze school een inspirerende sfeer scheppen waarin leerlingen worden aangemoedigd om hun kennis te vergroten en met elkaar samen te werken. Iets van die inspiratie vinden we in de waarden en personen die we in ons leven als echt en eerlijk hebben ervaren.

Velen van ons vinden deze waarden terug in de Bijbelse waarden zoals die ons door Jezus Christus zijn voorgehouden en voorgeleefd. Anderen hebben daarvoor een andere inspiratiebron. Die waarden komen aan de orde in de lessen levensbeschouwelijke vorming, in vieringen en overdenkingen, maar kunnen alleen dan tot hun recht komen wanneer ze worden opgenomen in het hele schoolleven.

Daarnaast staat het Da Vinci College voor duurzaamheid. Zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving, zijn daarbij belangrijk. Wij leren de leerlingen oog en hart te hebben voor onze wereld en onze natuur. Wij zijn een Globe school en een gecertificeerde Eco-school. Zo hebben wij een gezonde kantine en doen we mee aan klimaat- en duurzaamheidsprojecten.

We zijn ons er echter van bewust dat het bereiken van al het bovengenoemde voortbouwt op wat de ouders, gedurende meer jaren en veel ingrijpender dan wij, aan hun kinderen hebben meegegeven. Wij zijn ons er ook van bewust dat het voorgaande nogal theoretisch klinkt, maar een school laat zich niet kennen via een informatieboekje of statuten. Een school leer je het beste kennen door mee te maken wat er dagelijks gebeurt. Om elkaar een houvast te bieden zijn er een aantal ‘leefregels’ opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we die met elkaar. We rekenen op de inzet van allen die bij de school betrokken zijn om van papier praktijk te maken.