School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Elke school van de PSG heeft een zgn. ondersteuningsprofiel aangemaakt. Meer informatie over de ondersteuning die een school leerlingen en ouders kan aanbieden is via deze link toegankelijk.

De kernwaarden van het Da Vinci College zijn: relatie en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving, geborgenheid, vertrouwen in zelfontplooiing en de kunst van het leren. Deze kernwaarden zijn uitgeschreven in onze missie en visie. Deze kernwaarden zijn moeiteloos te verbinden met de aspecten van de school waarop de taakstelling van de school gericht is: De omgang met elkaar, pedagogische omgang met leerlingen, didactische omgang met leerlingen en bezinning, religiositeit en spiritualiteit. Dat laat zich o.a. zien in de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor iedere leerling. Geen leerling kan in de anonimiteit verdwijnen of ongemerkt afwezig zijn. De verzuimcoördinator checkt ieder uur of alle leerlingen op school aanwezig zijn en heeft waar nodig direct contact met ouders.

Uitgangspunt is dat de onderwijszorg geïntegreerd is in het onderwijs Daarbij kijkt de school naar de onderwijs- en zorgbehoeften van individuele leerlingen en probeert daar zoveel mogelijk op aan te sluiten, passend binnen het onderwijsconcept van Adaptief Onderwijs. Het gesprek aangaan met de leerlingen over “wie ben ik”, “wat kan ik”, “wat wil ik” en “wat heb ik nodig”, is hierbij leidend voor het maatwerk. Daarbij wil het Da Vinci College maatwerk bieden in zowel het onderwijs als in de ondersteuning, aansluitend bij haar kernwaarden en onderwijsconcept.

Passend onderwijs

Onderwijsconcept

De school staat voor goed onderwijs dat wordt gegeven vanuit het onderwijsconcept Adaptief Onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie.
Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt.

Voor het Da Vinci College ligt de kracht van de ondersteuning in het faciliteren van deze drie basisbehoeften waarbij voornamelijk de extra ondersteuning geboden wordt bij leerproblematiek, zowel aan de onder- als bovenkant en bij de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. Daarnaast kan het Da Vinci College leerlingen met lichte lichamelijke- en visuele beperkingen ook de begeleiding geven die ze nodig hebben. Deze leerlingen heeft zij eerder in huis gehad.

Hoe wordt binnen Het Da Vinci College op speciale onderwijsbehoeften gereageerd?

De mentor is de centrale figuur in de begeleiding van de leerling en is de belangrijkste contactpersoon tussen de school, de leerling en de ouders. Uitgangspunt is dat de onderwijszorg geïntegreerd is in het onderwijs. De begeleiding richt zich op de persoonlijke begeleiding van de individuele leerling en de klassikale begeleiding van de leerlingen van zijn/haar mentorklas. Wanneer resultaten achter blijven of gedrag daar aanleiding toe geeft, wordt de leerling besproken in de leerlingbespreking. Deze besprekingen vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Wanneer nodig wordt een leerling doorverwezen naar het zorgteam.

Het signaleren, stappen ondernemen en doorverwijzen is een taak van mentoren en docenten. Daar waar de vraag van de leerling de deskundigheid van de docent te boven gaat, kan een beroep worden gedaan op interne specialisten van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en RT adviseur. De mentor bespreekt samen met de zorgcoördinator welke extra zorg de school kan inzetten zoals begeleiding door schoolmaatschappelijk werk, het volgen van sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining, remediale begeleiding of ondersteuning bij studievaardigheden.

Excellentie en Hoogbegaafdheid

Om voortijdige uitval te voorkomen en om tegemoet te komen aan de speciale leerbehoeften van hoogbegaafde en excellente leerlingen heeft het Da Vinci College een doorlopende leerlijn PO-VO voor hoogbegaafde en excellente leerlingen.

Daarmee werkt het Da Vinci College samen met het primair onderwijs en met externe specialisten. In het ondersteuningsplan van het Da Vinci College staat omschreven welke maatregelen genomen worden voor hoogbegaafde excellente leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

Betekent passend onderwijs dat scholen alle kinderen moeten aannemen?

Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij een van hun scholen aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband gaat met de school en de ouders op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Die passende onderwijsplek kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.

Samenwerking

De scholen in de regio Waterland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs (VO SVO Waterland) als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in Waterland een passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio Waterland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.


Terug naar de pagina >