School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Medezeggenschap

Medezeggenschap op school 
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een wiskundemethode, huiswerkbegeleiding of de klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, verbouwen, financiële zaken enz.

De schoolleiding is belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding wordt aangestuurd door de bestuurder van de Purmerendse Scholengroep.

CMR 
De centra
le medezeggenschapsraad (CMR) bestaat uit een afvaardiging uit geledingen van leerlingen, docenten en ouders van alle zes scholen van de Purmerendse Scholengroep. De CMR houdt zich bezig met school overstijgende aangelegenheden. 

VMR 
Op het niveau van het Da Vinci College is ook een
vestigings-medezeggenschapsraad (VMR) ingericht. De VMR bestaat net als de CMR uit een afvaardiging uit geledingen van leerlingen (2), docenten (4) en ouders (2). De VMR mag alle aangelegenheden die de school betreffen aan de orde stellen. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Een VMR heeft 3 verschillende rechten. Een van deze rechten is het informatierecht. De VMR kan op alle punten die zij van belang acht om informatie vragen. Gevolg van dit recht is dat de VMR op al die punten kan meepraten. Daarnaast bestaat er voor sommige zaken een adviesrecht, de directie moet daarin aan de VMR om advies vragen. Voor andere zaken geldt soms een instemmingsrecht. Het advies – c.q. instemmingsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Bij die onderwerpen mag nieuw beleid alleen uitgevoerd worden als de VMR ingestemd heeft. Een precieze formulering van de rechten en plichten van de MR vindt u in het medezeggenschapsreglement van de PSG. Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken rondom (het organiseren van) de VMR -vergaderingen. De VMR vergadert 6x per jaar en indien nodig vaker. Agenda’s en notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op intranet.