School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Dyslexieprotocol

Definitie dyslexie

Dyslexie is een complex probleem dat invloed heeft op het gehele functioneren van een leerling. Het komt voor in alle vormen van onderwijs en is niet gebonden aan intelligentie of sociaaleconomische achtergrond.

‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’
(Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

Alleen een dyslexieverklaring afgegeven door een GZ-psycholoog met een BIG -registratie of NIP -registratie wordt gezien als een geldige verklaring.

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Leerlingen die op hun vorige (basis)school onderzocht zijn en in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, dienen bij aanmelding een kopie van het onderzoeksrapport en de daarbij behorende dyslexieverklaring in te leveren. Deze worden gedurende de schoolloopbaan in het leerlingdossier bewaard.

Leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat

 • Dossieronderzoek door zorgcoördinator
 • Indien nodig extra informatie basisschool op vragen in verband met begeleiding op het gebied van lezen en spelling
 • Informatie docenten
 • Zorgcoördinator besluit om al dan niet een verkennend onderzoek te laten afnemen. Dit wordt intern door de school geregeld.
 • Op grond van de resultaten van een verkennend onderzoek komt leerling als dan niet in aanmerking voor een dyslexieonderzoek dat wordt afgenomen door een extern bureau.
 • Bij diagnose “dyslexie” komt de leerling in aanmerking voor faciliteiten.

 

Faciliteiten voor dyslectische leerlingen

Leerlingen krijgen een dyslexiepas en een faciliteitenoverzicht. Dit overzicht wordt in een gesprek met de leerling ingevuld. Bovendien kunnen de leerlingen zich opgeven voor een cursus “omgaan met dyslexie”. Deze wordt meerdere keren per jaar aangeboden en bestaat uit vier bijeenkomsten op een wisselend lesuur.

Het faciliteitenoverzicht wordt op school ondertekend door de leerling en de zorgcoördinator en staat in Magister (digitale leerlingvolgsysteem) geregistreerd.

Faciliteiten kunnen onder andere zijn:

 • extra tijd
 • andere beoordeling van spelling
 • gebruik van hulpmiddelen in de les, zoals een laptop (met spellingscontrole
  en/of van tekst naar spraak software), een iPad of Daisyspeler. Deze hulpmiddelen worden niet door school verstrekt.
 • groter lettertype (min. 12 pnt) of vergroot blad (A3)
 • toetsen waarbij gebruik gemaakt is van het dyslexie-lettertype
 • het schrijven/markeren van tekst op het opgavenblad
 • het gebruik van regelkaarten bij de talen
 • het gebruik van een blauw transparant sheet bij het maken van toetsen


Gesproken studieboeken (‘Daisy’) kunnen door ouders zelf worden aangeschaft (via www.dedicon.nl). De gesproken boeken vallen in schooljaar 2013 -2014 onder de regeling gratis schoolboeken en na indienen van de rekening bij de zorgcoördinator worden deze door de school aan ouders vergoed.

Indien de leerling geen gebruik wil maken van de faciliteiten die aangeboden worden of als blijkt dat de faciliteiten voor de leerling uitgebreid moeten worden, neemt de leerling/ouder contact op met de zorgcoördinator.

De leerling is verplicht om de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport serieus te nemen en zich te houden aan de schoolafspraken m.b.t. de faciliteiten die worden aangeboden.

 

Onderbouw

In de onderbouw kan aan een leerling aanvankelijk meer faciliteiten geboden worden die geleidelijk teruggebracht worden naar het basispakket
Op het Schoolexamen (SE), vanaf klas 4 en het Centraal Examen (CE), zijn nl. alleen de faciliteiten extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen zoals computer/laptop met ondersteunende software toegestaan.

Centraal examen

 • extra examentijd
 • het gebruik van een computer met ondersteunde software (zoals b.v. van tekst naar
  spraak) is toegestaan. Dit moet via het examensecretariaat worden aangevraagd. Het
  Da Vinci College zorgt voor een computer.
 • speciale luistertoetsen. Waarbij extra tijd is ingelast tussen de verschillende vragen.

 

Inspectie

Vanaf 2002 is het voldoende als aan de inspecteur gemeld wordt aan welke leerlingen welke faciliteiten worden verleend. Wel wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat:

 • er een geldige dyslexieverklaring en een geldig psychologisch onderzoeksrapport in het leerling dossier aanwezig is.
 • de gevraagde faciliteiten ook vermeld staan in de dyslexieverklaring of in het dyslexierapport.Vrijstelling moderne vreemde talen

Onderbouw
Het inrichtingsbesluit van de WVO kent geen vrijstellingsmogelijkheid voor de moderne vreemde talen. Op het Da Vinci is het, op strenge voorwaarden, mogelijk een aangepast programma te volgen in het vak Frans of Duits, mits deze taal niet wordt gekozen in het profiel van de bovenbouw. De te volgen procedure staat beschreven in het ondersteuning-beleidsplan.

Fraude
Bij misbruik van de laptop tijdens toetsen in de onderbouw vervalt tijdelijk het recht op deze faciliteit. Zie voor bovenbouw het PSG-examenreglement.

Indien u naar aanleiding van dit dyslexieprotocol nog vragen of opmerkingen heeft verwijzen wij u naar de zorgcoördinator Mw L. van Teulingen tln@psg.nl

Voor aanvullende informatie over dyslexie en hulpmiddelen kunt u terecht op de volgende sites:

www.lexima.nl
www.balansdigitaal.nl