School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ouderraad

Wat doet een ouderraad? Hoe werkt een ouderraad? De ouderraad van het Da Vinci College beschrijft het als volgt:

  • Ouders binnen de school: weten wat er speelt
  • Zaken doen: bij elke vergadering schuift de schoolleider aan
  • Meedenken: wat kan er beter?
  • Informeren: oa. organiseren van lezingen over een voor ouders interessant onderwerp
  • Verantwoordelijkheid: begeleiding begroting oudergelden
  • Meehelpen en meedenken: bijvoorbeeld de organisatie van de diploma-uitreiking
  • Samenwerking: optimale interactie tussen schoolmedezeggenschapsraad, leerlingenraad en ouderraad
  • Openheid: wat moeten we als ouders weten?
  • Een positieve blik: dit is de school van onze kinderen, dit is een belangrijke fase in hun leven. Hoe kunnen we constructief bijdragen aan het schoolklimaat? Wat kunnen we doen om school beter voor onze kinderen te maken?

Kortom: alles in het belang van onze kinderen …

 

Ouders voor ouders

Via ons mailadres (ouderraaddavinci@psg.nl) kunnen alle ouders te allen tijde hun mening geven, vragen stellen dan wel suggesties voorleggen. Wij kunnen het onderwerp dan aan de agenda van het overleg met de schoolleiding toevoegen. Als u meer wilt weten of als ouder goed op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van de schoolomgeving van uw kind(eren), dan kunt u de agenda’s en/of notulen ter inzage opvragen. Ook zijn ouders, na aanmelding, van harte welkom tijdens de vergaderingen.

Contact/mailadres: ouderraaddavinci@psg.nl

 

Bijeenkomsten ouderraad

De ouderraad vergadert één keer in de zes weken op de maandagavond van 20.00-22.00 uur in het Da Vinci College.

U kunt als ouder de bijeenkomsten bijwonen door u een week voor de betreffende bijeenkomst aan te melden via: ouderraaddavinci@psg.nl

Ook voor het inbrengen van agendapunten kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

De huidige ouderraadsleden hebben kinderen in diverse leerjaren en zowel op havo, vwo en TTO; een geschikte samenstelling voor een optimale informatiewisseling.

Begroting

De begroting van de ouderraad is als ouder/verzorger na inloggen op het intranet te raadplegen.