School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ondersteuning en begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat extra ondersteuning of een speciaal soort begeleiding nodig heeft. Daarvoor hebben we op het Da Vinci College een breed aanbod ontwikkeld.

Ondersteuningsoverleg

De school kent naast docentenvergaderingen, waar vooral leervorderingen van leerlingen worden besproken, ook leerling-besprekingen. Hier wordt een leerling besproken die opvalt door een plotseling veranderde leerprestatie of een sociaal-emotionele of gedragsmatige problematiek. Omdat de mentor voor alle voorkomende problemen van pedagogisch-didactische en psychosociale aard als eerste aanspreekbaar is voor leerlingen en ouders/verzorgers en een signalerende functie heeft, kan deze als eerste een leerlingbespreking initiëren. Daarnaast kan een leerling ook worden besproken op initiatief van de teamleider of de ondersteuningscoördinator.

Ondersteuningsteam

Het Da Vinci College heeft een professioneel ondersteuningsteam. Deze bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, begeleiders passend onderwijs en de dyslexie/remedial teaching deskundige.

Het ondersteuningsteam wordt voorgezeten door de ondersteuningscoördinator van het Da Vinci College, mevrouw L. van Teulingen.

Daarnaast heeft de school overleggen met leerplicht, de schoolarts van de GGD en eventueel andere externen die betrokken zijn bij de leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Het Da Vinci College beschikt over een eigen schoolmaatschappelijk werkster (smw'er). Zij is in dienst van Spirit.

De ondersteuningscoördinator vraag de smwer in gesprek te gaan met leerlingen als deze extra ondersteuning kunnen gebruiken omdat hij/zij niet goed in zijn vel zit, er problemen thuis zijn of omdat het om wat voor reden ook voor de leerling belangrijk is een plekje op school te hebben waar hij of zij terecht kan voor een gesprek over het sociaal-emotioneel welbevinden.

Planning en organisatie-training

Als de leerprestaties te wensen over laten, kunnen leerlingen verplicht of vrijwillig verwezen worden naar extra hulp op het gebied van planning en organisatie. De aanvraag loopt via de mentor. De planning- en organisatietrainingen worden gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.

Faalangst-reductietraining/lessen

Tijdens het schooljaar worden faalangst-reductietrainingen/lessen aangeboden. Soms gaat het om een uitgebreide training, soms om het volgen van een aantal lessen waarin de leerling leert beter om te gaan met spanningen rondom het presteren op school. De aanvraag loopt via de mentor. De faalangstreductietrainingen worden gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.

Remedial teaching

De remedial teaching is bestemd voor die leerlingen die een leerprobleem hebben dat meerdere vakken raakt. Deze specifieke ondersteuning geldt voor lees- en/of spellingproblemen, begrijpend lezen en reken- en/of wiskundeproblemen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verkennend onderzoek af te nemen omdat er signalen van dyslexie zijn. Indien er uit dit onderzoek meerdere signalen wijzen op mogelijke dyslexie kan een officieel onderzoek afgenomen worden. Dit gebeurt door een bureau waar wij als school een goede samenwerking mee hebben.

Deze remedial teaching wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.

Verzuim

Op school is de heer Van Baar onze verzuimcoördinator. Hij handelt absenties af en vangt leerlingen op die uit de les zijn verwijderd. Met deze leerlingen wordt het gesprek met de docent voorbereid. In het geval van ongeoorloofde absenties moeten leerlingen de gemiste uren bij de heer Van Baar inhalen en kan een leerling opgegeven worden voor een gesprek op school met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is gemiddeld één keer per maand aanwezig op school om gesprekken met leerlingen te voeren. Deze gesprekken zijn preventief van aard en dienen ter voorkoming van verder ongeoorloofd verzuim.

Met de ondersteuningscoördinator heeft de heer Van Baar regelmatig overleg over de ziekmeldingen. Indien een leerling opvallend veel ziek gemeld wordt, kan de ondersteuningscoördinator de schoolarts vragen een leerling op te roepen om te beoordelen of de ziekmeldingen geoorloofd zijn.

Documenten

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs 2023-2027

Ondersteuningsplan 2022-2027

Dyslexieprotocol